VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
101 281/PC-VP Chuyển Công văn số 104/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đè nghị cung cấp thông tin về thực thi wuyrrnf sở hữu trí tuệ năm 2010 08/02/2011
102 34/NS V/v đề cử cán bộ tham dự chương trình của APO 08/02/2011
103 342/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011 0
104 380/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011
105 386/VP-VX V/v điều chỉnh chương trình làm việc 09/02/2011
106 59/TB-QLTT V/v di chuyển trụ sở làm việc của Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 09/02/2011
107 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đát liền 10/02/2011 0
108 309 V/v báo cáo 6 tháng, cả năm về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương 16/02/2011 0
109 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân 17/02/2011 0
110 07/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung mục I, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố 17/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập