Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Tên viết tắt UD-AIST
Tên viết bằng tiếng nước ngoài The University of Danang - Advanced Institute of Science and Technology
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập Đại học Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Đại học Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Tấn Hưng
Lĩnh vực hoạt động - Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; cung ứng các dịch vụ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
- Triển khai, ứng dụng, thương mại hóa và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ của Đại học Đà Nẵng;
- Đề xuất và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp hoặc theo phân công của cấp có thẩm quyền; thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tài trợ bởi các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các sản phẩm, phát minh, sáng chế, bài báo khoa học;
- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn; tổ chức các cuộc thi do Viện cấp chứng chỉ với các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Chủ trì tổ chức các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật của các nhóm nghiên cứu-giảng dạy của Đại học Đà Nẵng tại Viện; chủ trì tổ chức xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu mạnh của Đại học Đà Nẵng;
- Hợp tác nghiên cứu về khoa học và công nghệ với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
Ngày cấp phép 27/01/2021
Ghi chú
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập