Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
1 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
2 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
3 Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
4 Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
5 Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
6 Đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
7 Thực trạng đội ngũ cán bộ xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
8 Kiến trúc đô thị ven biển Đà Nẵng định hướng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
9 Xác định các giá trị của từng cấp dự báo cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
10 Áp dụng mô hình năng suất xanh cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư tại thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập