Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài Thời gian ghiệm thu: tháng 8/2005
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng TP Đà Nẵng.
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập