Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Điều tra đánh giá trữ lượng,chất lượng sét tại một số xã thuộc huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Địa chất và Môi trường.
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập