Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Điều tra, lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa.
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 12/2005.
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Đà Nẵng.
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập