Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 11/2002
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập