Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Điều tra hiện trạng một số giống cây trồng chính ở Quảng Nam Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 09/1997
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Chi cục bảo vệ thực vật Quảng Nam Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập