Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Giải pháp xây dựng mạng Edunet ngành giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 03/2003
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập