Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Phát huy chức năng của gia đình trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 3/2003
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập