Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô và trồng một số giống hoa tại Đà Nẵng
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 4/2010
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập