Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Một số giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đường phố thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Qui hoạch Xây dựng Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập