Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Đánh giá tình hình cấp cứu ngoại viện và xây dựng mô hình hệ thống cấp cứu tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lần cận
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập