Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 12/2009
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập