Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thực trạng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp góp phần thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Ban Dân vận Thành ủy
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập