Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ học vấn và tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động phục vụ yêu cầu CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập