Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 1284

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

 

Thông báo số 162/SKHCN-QLKH ngày 21/3/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cở sở năm 2017.
 
I. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:
     1. Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước (Phụ lục 1).
     2. Danh mục các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Bộ KH&CN phê duyệt (Phụ lục 2).
     3. Danh mục các Chương trình, đề án Quốc gia về KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Phụ lục 3).
     4. Danh mục các Chương trình, đề án KH&CN cấp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện (Phụ lục 4).
 
II. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:
 1. Phiếu đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ (mẫu KH.02/B.02).
 2. Phiếu đề xuất nhu cầu (đặt hàng) đề tài, dự án khoa học và công nghệ (Mẫu KH.02/B.03).
 
III.Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:
Phiếu đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ (mẫu CS.02/B.02).
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016
 
 
I. Thông báo số 15/TB-SKHCN ngày 28/3/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp thành phố năm 2016.
II. Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp:
     1. Đơn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ (mẫu KH.01/B.06).
     2. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài(mẫu KH.01/B.07).
     3. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính đề tài (mẫu KH.01/B.08).
     4. Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (mẫu KH.01/B.09) (nếu có phối hợp nghiên cứu).
5. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (mẫu KH.01/B.10).
6. Thuyết minh đề tài khoa học xã hội và nhân văn (mẫu KH.01/B.11).
7. Thuyết minh dự án Sản xuất thử nghiệm (mẫu KH.01/B.12).
8. Thuyết minh đề án khoa học (mẫu KH.01/B.13).

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ NGHIÊN CỨU VÀ HỒ SƠ THANH TOÁN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/4/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Lập hồ sơ nghiên cứu và hồ sơ thanh toán đề tài, dự án khoa học & công nghệ cấp thành phố có sử dụng ngân sách Nhà nước.
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
1. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố.
2. Báo cáo quyết toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố.
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
1. Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ
2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm
3. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề tài Doanh nghiệp
4. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khác.
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án nông thôn miền núi.
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT
DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
Mẫu báo cáo tổng kết dự án Nông thôn miền núi.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
I. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện đề tài, dự án KH&CN sử dụng Ngân sách Nhà nước
1. Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế đăng ký, lưu trữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện đề tài, dự án KH&CN
3. Phiếu mô tả công nghệ
II. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện đề tài, dự án KH&CN không sử dụng Ngân sách Nhà nước.
QUY CHẾ, BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN CẤP CƠ SỞ
1. Hướng dẫn Quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
2. Mẫu Phiếu đề xuất đề tài (Tải về tại đây).
3. Mẫu Thuyết minh đề tài cơ sở (Tải về tại đây).
4. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).
5. Mẫu Phiếu nhận xét Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).
6. Mẫu Biên bản họp xét duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).
7. Mẫu Quyết định phê duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).
8. Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài (Tải về tại đây).
9. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài (Tải về tại đây).
10. Mẫu Biên bản nghiệm thu đề tài (Tải về tại đây).
11. Mẫu Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu (Tải về tại đây).
12. Mẫu Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Tải về tại đây).
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH
PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Đà Nẵng.
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, MỤC TIÊU CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt nội dung, mục tiêu các Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.
Tham khảo:
1. Danh mục các đề tài KH&CN thực hiện trong giai đoạn 1997-2005.
2. Danh mục các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong kế hoạch:
- Năm 2005 (Theo Quyết định số 2906/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng) và năm 2005 (đợt 02) (Theo Quyết định số 7888/QĐ-UB ngày 13 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2006 (Theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2007 (Theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) và Công văn số 2194/UBND-KTN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố về việc bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2007.
- Năm 2008 (Theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) vànăm 2008 (đợt 02) (Theo Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2009 (Theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2010 (Theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) vànăm 2010 (đợt 02) (Theo Quyết định số 8089/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2011 (Theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng) vànăm 2011 (bổ sung) (Theo Quyết định số 6303/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2012 (Theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2013 (Theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2014 (Theo Quyết định số 8583/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng).
- Năm 2016 đợt 1 (Theo Quyết định số 1227/QĐ-UB ngày 07/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2016 đợt 01).
3. Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt chiến lược phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và năm 2015.
4. Quyết định số 39/2015/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng.
5. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.
Chuyên mục, tin tức liên quan:


Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864
E-mail: skhcn@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile