Tìm kiếm

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Sau 1975, trải qua một thời gian dài của chiến tranh, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ do phải đầu tư nhiều cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vì vậy, kể từ khi chiến tranh kết thúc, việc xây dựng kinh tế dựa trên nền tảng Khoa học - Kỹ thuật tiên tiến là mục tiêu cơ bản mà Đảng và Nhà nước lựa chọn.


Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, để hoạt động quản lý và chỉ đạo tập trung từ Trung ương đối với các hoạt động khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật trong phát triển kinh tế ở các địa phương trong cả nước, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật (UB KH-KT) tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (QN-ĐN) ra đời.


Quá trình thành lập Sở được chia làm 3 giai đoạn:


Giai đoạn 1976 - 1993:  Đây là giai đoạn khởi đầu và đặt nền móng cho sự nghiệp khoa học và công nghệ sau này, là giai đoạn chuẩn bị về mặt tổ chức, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước và triển khai sâu rộng các hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương.


Giai đoạn 1993 - 1996:  Trong quá trình hình thành và phát triển, do điều kiện cơ cấu và tổ chức bộ máy của Chính phủ có thay đổi và để thích ứng với tình hình mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, UB KH-KT cần phải bổ sung nhiệm vụ mới đó là công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở địa phương. Để có tên gọi phù hợp với chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 19/10/1993, UBND tỉnh QN-ĐN đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UB về việc đổi tên UB KH-KT tỉnh QN-ĐN thành Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh QN-ĐN.


Giai đoạn 1997 đến nay:  Ngày 01/01/1997 tỉnh QN-ĐN được chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tại Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 03/01/1997, UBND thành phố Đà Nẵng thành lập Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng.


Ngày 02/4/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 15/7/2003, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 115/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.


Ngày 05/9/2003, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5522/QĐ-UB về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 03/10/2008, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 8144/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 27/8/2015, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6240/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 25/6/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 2 6 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập