Tìm kiếm
Thông tư 68/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của ... 02/12/2022

Văn bản tài chính mới ban hành

Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 15/11/2022

Văn bản liên quan Mua sắm công

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 28/10/2022

Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp ... 22/09/2022

Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 08/09/2022

Xử lý tài sản và quản lý nhiệm vụ KH&CN

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025 05/09/2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách NSNN 3 năm 2023 - 2025

Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ 2022 phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05/09/2022

Phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm t... 24/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị t... 22/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ...

Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 22/08/2022

Ngày 22/6/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, sử dụng và quyết...

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc g... 27/07/2022

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 20/07/2022

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 14/06/2022

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 08/06/2022

Thông tư 07/2022/TT-BKHCN về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc g...

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện KHCN 06/06/2022

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 06/06/2022

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Một số nội dung chính của Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lư... 24/03/2022

Tuyên truyền Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 07/03/2022

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 25/01/2022

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND 25/01/2022

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 4 9 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập