Tìm kiếm
Quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và kinh phí thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao 22/05/2023

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sả... 11/05/2023

Thông tư 01/2023/TT-BKHCN

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 22/02/2023

Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC

Quy định mới về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 31/01/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công 12/01/2023

Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” QCVN 01:2022/BKHCN 29/12/2022

Ngày 15/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” QCVN 01:2022/BKHCN. Thông tư s...

Phân cấp quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 14/12/2022

Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử 06/12/2022

Thông tư 68/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của ... 02/12/2022

Văn bản tài chính mới ban hành

Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 15/11/2022

Văn bản liên quan Mua sắm công

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 28/10/2022

Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp ... 22/09/2022

Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 08/09/2022

Xử lý tài sản và quản lý nhiệm vụ KH&CN

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025 05/09/2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách NSNN 3 năm 2023 - 2025

Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ 2022 phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05/09/2022

Phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm t... 24/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị t... 22/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ...

Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 22/08/2022

Ngày 22/6/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, sử dụng và quyết...

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc g... 27/07/2022

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 20/07/2022

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 8 0 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập