Tìm kiếm

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. THỦ TỤC XÉT HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐỔI MỚI, CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ

(Theo Điều 14 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ, yêu cầu bổ sung các thành phần hồ sơ (nếu thiếu). 

- Bước 2: Sở KH&CN thành lập Hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Bước 3: Căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định,

+ Nếu đạt, thì Giám đốc Sở KH&CN trình UBND thành phố quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

+ Nếu đạt nhưng yêu cầu bổ sung, thì phòng chuyên môn thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết). Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo kết luận cuối cùng của Hội đồng thẩm định, Giám đốc Sở KH&CN trình UBND thành phố quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

+ Nếu không đạt, hoặc trường hợp UBND thành phố không đồng ý hỗ trợ thì hoàn trả hồ sơ và trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

- Bước 4: Sau khi UBND thành phố ký quyết định duyệt hỗ trợ, phòng chuyên môn thông báo cho doanh nghiệp để lập hợp đồng hỗ trợ và tiến hành các thủ tục nhận hỗ trợ.

- Bước 5: Thực hiện dự án, thanh toán kinh phí theo Hợp đồng hỗ trợ đã ký kết, thanh lý hợp đồng hỗ trợ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (thực hiện tại Bước 1)

+ Đơn đề nghị (theo mẫu M1);

+ Dự án hoặc Báo cáo kết quả triển khai đổi mới công nghệ (đối với doanh nghiệp đã hoàn thành dự án đổi mới công nghệ) (theo mẫu M2);

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản sao, nếu có)

+ Hợp đồng mua thiết bị công nghệ (bản sao, nếu có)

+ Các hồ sơ có liên quan đến các điều kiện được ưu tiên.

+ Bản sao hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước liền kề. Trường hợp còn nợ thuế thì doanh nghiệp có cam kết trả nợ thuế và được cơ quan thuế chấp thuận bằng văn bản.

Hồ sơ thanh toán (thực hiện tại bước 5)

+ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu M3);

+ Hợp đồng hỗ trợ;

+ Biên bản nghiệm thu, hóa đơn chứng từ có liên quan;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ

4. Thời hạn giải quyết

a) Đối với hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn thành lập Hội đồng thẩm định, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ: ngày làm việc.

- Thời hạn Hội đồng tiến hành đánh giá dự án và báo cáo kết quả đánh giá, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, kể từ ngày thành lập Hội đồng: 15 ngày làm việc.

- Thời hạn Sở Khoa học và Công nghệ trình hồ sơ cho UBND thành phố phê duyệt kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng: 05 ngày làm việc.

- Thời hạn UBND thành phố phê duyệt, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ: 15 ngày làm việc.

- Thời hạn Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng hỗ trợ với tổ chức, cá nhân, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt của UBND thành phố: ngày làm việc.

b) Đối với hồ sơ không hợp lệ

- Thời hạn ra văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ: 03 ngày làm việc

- Thời hạn trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc UBND thành phố trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện để được hỗ trợ: 05 ngày làm việc

5. Đối tượng được hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

- Quyết định của UBND thành phố.

- Hợp đồng hỗ trợ

8. Phí và lệ phí

Không thu phí, lệ phí

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị hỗ trợ - theo mẫu M1

- Dự án – theo Mẫu M2

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có

11. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. THỦ TỤC XÉT HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(Theo Điều 15 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ, yêu cầu bổ sung các thành phần hồ sơ (nếu thiếu). 

- Bước 2: Sở KH&CN thành lập Hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Bước 3: Căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định,

+ Nếu đạt, Giám đốc Sở KH&CN ra quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

+ Nếu đạt nhưng yêu cầu bổ sung, thì phòng chuyên môn thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết). Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo kết luận cuối cùng của Hội đồng thẩm định, Giám đốc Sở KH&CN ra quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

+ Nếu không đạt, thì hoàn trả hồ sơ và trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do từ chối.

- Bước 4: Sau khi Giám đốc Sở KH&CN ra quyết định duyệt hỗ trợ, phòng chuyên môn thông báo cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục nhận hỗ trợ theo quy định

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (thực hiện tại Bước 1)

+ Đơn đề nghị (theo mẫu M1);

+ Bản sao Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; văn bằng đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa (có kèm văn bản gốc để đối chiếu);

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Các hồ sơ có liên quan đến các điều kiện được ưu tiên.

+ Bản sao hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước liền kề. Trường hợp còn nợ thuế thì doanh nghiệp có cam kết trả nợ thuế và được cơ quan thuế chấp thuận bằng văn bản.

- Hồ sơ thanh toán (thực hiện tại bước 4)

Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu M3);

+ Hóa đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ thanh toán (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ

4. Thời hạn giải quyết

a) Đối với hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn thành lập Hội đồng thẩm định, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ: 10 ngày làm việc.

- Thời hạn Hội đồng tiến hành đánh giá dự án và báo cáo kết quả đánh giá, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, kể từ ngày thành lập Hội đồng: 15 ngày làm việc.

- Thời hạn trình hồ sơ cho Giám đốc Sở phê duyệt kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng: 05 ngày làm việc.

b) Đối với hồ sơ không hợp lệ

- Thời hạn ra văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ: 03 ngày làm việc

- Thời hạn trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện để được hỗ trợ: 05 ngày làm việc

5. Đối tượng được hỗ trợ

Theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Văn bản của Sở KH&CN về nội dung và mức hỗ trợ.

8. Phí và lệ phí

Không thu phí, lệ phí

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

 Đơn đề nghị hỗ trợ - theo mẫu M1

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có

11. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 8 4 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập