Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng năm 2017
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 09/02/2018 Lượt xem: 79

Sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước cùng đồng hành với các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội đã giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT năm 2017 của thành phố Đà nẵng đạt được nhiều kết quả tích cực

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số và Quy định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng các tiêu chí và chỉ tiêu để đánh giá và xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, nhằm thúc đẩy phong trào sáng kiến - lao động sáng tạo, nâng cao về chất lượng và số lượng các sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sẽ được bắt đầu triển khai từ năm 2018. 

Hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ được thành phố Đà Nẵng tăng cường trên mọi phương diện. Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các quận/huyện đã tổ chức 09 hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ (04 tập huấn, 03 hội nghị, 01 hội thảo và 01 diễn đàn), thu hút sự tham gia của khoảng 2.700 học viên là đại diện các cơ quan quản lý và thực thi quyền, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và trường đại học trên địa bàn thành phố.

Tập huấn Hướng dẫn hoạt động sáng kiến

Các hoạt động tuyên truyền kể trên đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác sáng kiến, công tác bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến cơ sở, thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Toàn thành phố có 373 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (369 nhãn hiệu, 02 kiểu dáng công nghiệp và 02 sáng chế). Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp hướng dẫn 6% tổng số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, các đơn đăng ký còn lại của các chủ thể được hướng dẫn thông qua Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Tính đến cuối năm 2017, thành phố Đà Nẵng có 3.143 văn bằng đã được cấp, tăng 8,83% so với năm 2016, trong đó: nhãn hiệu: 2984; sáng chế và giải pháp hữu ích: 42; kiểu dáng công nghiệp: 117. Thành phố Đà Nẵng là một trong 06 tỉnh, thành phố có số lượng văn bằng sở hữu công nghiệp cao nhất cả nước.

Các cá nhân, tổ chức khi tham gia tư vấn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Sở luôn được cung cấp mọi thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, biện pháp bảo vệ quyền và các thủ tục giải quyết tranh chấp khi phát sinh. Thông qua đó, các cá nhân, tổ chức có thể tránh tình trạng sử dụng các dấu hiệu trùng lắp, tương tự với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay sử dụng sáng chế đã được bảo hộ của chủ thể khác để đăng ký, hạn chế tình trạng tranh chấp và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã phối hợp xử lý tổng cộng 181 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với tổng số tiền phạt 851.651.000 đồng, số sản phẩm bị xử lý là 21.191 sản phẩm.

Số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2017 tăng cao, gấp 1,42 lần so với năm 2016, trong đó chủ yếu là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Diễn biến các vụ việc ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ và phạm vi xâm phạm. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành để giải quyết, trưng cầu ý kiến chuyên môn của cơ quan Trung ương hoặc đề nghị giải quyết bằng biện pháp dân sự tại Tòa án.

Hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ngày càng nhận được sự quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 09 tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm 03 tổ chức kinh tế tập thể[1] và 06 dự án khởi nghiệp thuộc Vườn ươm doanh nghiệp thành phố[2]), tăng 2,3 lần so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND thành phố cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu tập thể[3] do Sở Công Thương hỗ trợ thực hiện.

Việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khi trong quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên quan tên địa danh cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ giúp việc quản lý và phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc thù của các địa phương thuận lợi và hiệu quả hơn, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội và góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát triển các nghề, các sản phẩm truyền thống của thành phố.

Công tác xét công nhận sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 cũng đạt được một số kết quả nổi bật. Tổng cộng 579/711 giải pháp đã được cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Đà Nẵng công nhận.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố chấp thuận 08 sáng kiến có đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND thành phố và công nhận 09 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

Hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành hoạt động thường xuyên, sôi nổi, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý, lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động đoàn thể… mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực.

Tóm lại, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm qua đạt được nhiều kết quả tốt, cụ thể:

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ngày càng kiện toàn. Đội ngũ cán bộ quản lý và thực thi quyền được chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực chuyên môn, góp phần đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của địa phương trong việc hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ được các cơ quan quản lý và thực thi quan tâm duy trì thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua đó, nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc bảo hộ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tích cực.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tăng cường. Hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Hoạt động sáng kiến - lao động sáng tạo luôn gắn liền với hoạt động thi đua - khen thưởng và được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong hoạt động quản lý, lao động, sản xuất.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại

- Các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu bị xử lý bằng biện pháp hành chính. Việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự chưa được các chủ thể quyền quan tâm nên chưa có tính răn đe mạnh mẽ.

- Hoạt động xét công nhận sáng kiến tại các cơ sở còn gặp nhiều lúng túng, chất lượng sáng kiến được công nhận tại cơ sở chưa cao. Số lượng sáng kiến được công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố còn thấp, chỉ chiếm 2% tổng số sáng kiến được công nhận trên địa bàn thành phố./.

 

[1] Nhãn hiệu tập thể "Ninh An, hình" của Tổ hợp tác Sản xuất và cung ứng rau an toàn Ninh An, nhãn hiệu tập thể "VÂN DƯƠNG, hình" cho Hợp tác xã SXKD&DV Hoa cây cảnh Vân Dương, nhãn hiệu tập thể "XUÂN PHÁT, hình" cho Hợp tác xã Sản xuất Thảm chân Xuân Phát.

[2] Dự án IKIDS, dự án Homecares, dự án Nước mắm hòa tan nguyên chất, dự án EasyliComp, dự án Than sinh học và Công ty CP Đầu tư Flying Fish.

[3] Nhãn hiệu tập thể "Nấm Linh chi Khuê Mỹ" của Hợp tác xã Nấm Linh chi Khuê Mỹ và nhãn hiệu tập thể "Gà Hòa Nhơn, hình" của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hòa Nhơn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập