Nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2016
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 07/11/2016 Lượt xem: 11

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 5833/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 62/TB-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2016 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2016.

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (theo mẫu quy định);

- Bản mô tả sáng kiến (theo mẫu quy định);

- Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận;

- Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến (nếu có).     

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trước ngày 30/11/2016.

Đề nghị xem Thông tin chi tiết đối với thủ tục hành chính về Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ:

http://www.dost.danang.gov.vn vào chuyên mục Thủ tục hành chính.

Đầu mối liên lạc: Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0511.3889761.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập