Tìm kiếm
Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành... 22/02/2022

Thực hiện Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 03/01/2022

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (báo cáo UBND thành phố) 20/12/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo gửi UBND thành phố)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (mẫu báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ) 20/12/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (mẫu báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2021 17/09/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 06/08/2021

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 29/07/2021

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 26/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 của Sở Khoa học và ...

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) 02/07/2021

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 02/06/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 22/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 06/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 01/01/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 15/12/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 09/12/2020

Tình hình thực hiện dự toán NSNN khoa học và công nghệ năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 gửi UBND thành phố

Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ 19/10/2020

Kết quả 10 năm (2011 - 2020) thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/09/2020

Ngày 11/9/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 120/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng...

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 16/06/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 2 8 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập