Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 (gửi Bộ Khoa học và Công nghệ) 16/12/2022

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 (Báo cáo gửi UBND thành phố) 16/12/2022

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (Báo cáo gửi UBND thành phố)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2022 15/09/2022

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2023 (theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 10/08/2022

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2023 - 2025 15/07/2022

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2023 - 2025 của Sở Khoa học và ...

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) 30/06/2022

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 03/06/2022

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 26/05/2022

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 25/05/2022

Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số

Công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ 25/05/2022

Tăng cường rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành... 22/02/2022

Thực hiện Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 03/01/2022

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (báo cáo UBND thành phố) 20/12/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo gửi UBND thành phố)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (mẫu báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ) 20/12/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (mẫu báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2021 17/09/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 06/08/2021

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 29/07/2021

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 26/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 của Sở Khoa học và ...

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) 02/07/2021

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 02/06/2021

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 9 1 0

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập