Thủ tục hành chính mới "Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ" 16/07/2019

Thủ tục hành chính mới "Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ" 16/07/2019

Thủ tục hành chính mới "Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ" 16/07/2019

Xác nhận đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước 04/03/2015

Thủ tục Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập 03/03/2015

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 16/06/2014

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 16/06/2014

Thủ tục Cho phép tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký thay đổi, tạm ngừng,... 16/06/2014

Thủ tục Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 16/06/2014

Thủ tục Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 16/06/2014

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập