I - CÁC THÔNG BÁO

1. Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 73/SKHCN-QLKH ngày 07/02/2017 thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN. Chi tiết xin xem tại đây.

Thời hạn nộp đề xuất, đặt hàng: trước ngày 30/6/2017.

Các biểu mẫu:

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố;

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố;

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

- Mẫu Phiếu đề xuất mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN;

- Mẫu Phiếu đặt hàng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN

2. Thông báo xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 07/02/2017 về việc xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng năm 2017. Đây là hoạt động xét khen thưởng được tổ chức thường niên theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng.

- Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 34/2015/QĐ-UBND.

- Hồ sơ xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quyết định 34/2015/QĐ-UBND.

- Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/7/2017.

 

             II - CÁC HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU PHỤC VỤ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN

 

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:

     - Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 về việc Xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước

     - Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước

     - Hướng dẫn số 04/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 về việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

     - Hướng dẫn Quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

     - Mẫu Thuyết minh đề tài cơ sở (Tải về tại đây).

     - Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Phiếu nhận xét Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Biên bản họp xét duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Quyết định phê duyệt Thuyết minh đề tài (Tải về tại đây).

     - Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Biên bản nghiệm thu đề tài (Tải về tại đây).

     - Mẫu Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu (Tải về tại đây).

     - Mẫu Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Tải về tại đây).

3. Đối với dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi:

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025 kèm các biểu mẫu hướng dẫn:

   + Các biểu mẫu nộp hồ sơ và xác định nhiệm vụ (Phụ lục 1).

   + Các biểu mẫu xét duyệt thuyết minh dự án (Phụ lục 2).

   + Mẫu hợp đồng (Phụ lục 3).

   + Các biểu mẫu kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu (Phụ lục 4).

- Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025.

4. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (và các biểu mẫu hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo).

 

III - ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

 

1. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (cấp thành phố và cấp cơ sở):

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

2. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước:

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục Xác nhận đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước:

- Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

 

IV - VĂN BẢN THAM KHẢO

 

1. Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

2. Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt nội dung, mục tiêu các Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

 

IV - DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN THỰC HIỆN TỪ 1997 ĐẾN NAY


     1. Danh mục các đề tài KH&CN thực hiện trong giai đoạn 1997-2005.
     2. Danh mục các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong kế hoạch:
          - Năm 2005 (Theo Quyết định số 2906/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng) và năm 2005 (đợt 02) (Theo Quyết định số 7888/QĐ-UB ngày 13 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng).
          - Năm 2006 (Theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng).
          - Năm 2007 (Theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) và Công văn số 2194/UBND-KTN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố về việc bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2007. 
          - Năm 2008 (Theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) và năm 2008 (đợt 02) (Theo Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng).
          - Năm 2009 (Theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng).
         - Năm 2010 (Theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) và năm 2010 (đợt 02) (Theo Quyết định số 8089/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).

         - Năm 2011 (Theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng) và năm 2011 (bổ sung) (Theo Quyết định số 6303/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng). 

          - Năm 2012 (Theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng).

          - Năm 2013 (Theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng).

            - Năm 2014 (Theo Quyết định số 8583/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng).

           - Năm 2016 đợt 1 (Theo Quyết định số 1227/QĐ-UB ngày 07/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2016 đợt 01).

     3. Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt chiến lược phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và năm 2015.
     4. Quyết định số 39/2015/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng.
     5. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập