Điều tra thống kê về khoa học và công nghệ năm 2016
Author: Test Test Updated: 29/12/2016 Views: 56

Điều tra thống kê về khoa học và công nghệ (KH&CN) có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp các số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, tạo cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN trên phạm cả nước, của ngành và địa phương. Điều tra thống kê về khoa học và công nghệ (KH&CN) có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp các số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, tạo cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN trên phạm cả nước, của ngành và địa phương.

Năm 2016, thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa và Công nghệ tổ chức triển khai điều tra trong tháng 7/2016, có 80 cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức dịch vụ KH&CN được lựa chọn là đối tượng điều tra năm 2016. Nhằm hỗ trợ các đối tượng điều tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin vào phiếu điều tra.

 

Thông tin về Điều tra KH&CN năm 2016 được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và công nghệ (www.dost.danang.gov.vn) và Trung tâm Thông tin KH&CN (www.kcmdanang.org.vn).

 

Các cơ quan, tổ chức thực hiện Điều tra sử dụng các biểu mẫu, hướng dẫn dưới đây:


Các slide tập huấn ngày 19/7/2016:

1. Báo cáo thống kê Cơ sở về KH&CN (thực hiện cuối năm 2016)

2. Điều tra Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ năm 2016 (thực hiện trong tháng 7/2016)

3. Điều tra Hội nhập Quốc tế về KH&CN năm 2016 (thực hiện trong tháng 7/2016)


  • Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2016

- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

- Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016:

 

+ Phiếu 01/NCPT-VNC/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);

 

Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học(áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);

 

Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);

 

Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);

 

- Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

 

Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN).

 

  • Điều tra Hội nhập Quốc tế về Khoa học và Công nghệ năm 2016

 

 

- Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016.

 

- Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

 

Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN).

 

Phòng QLCS

Category:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập