Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Author: Test Test Updated: 29/12/2016 Views: 26

Căn cứ Quyết định số 484/Đ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2016 của thành phố Đà Nẵng; căn cứ thực tế công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 484/Đ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2016 của thành phố Đà Nẵng; căn cứ thực tế công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ;

Nhằm khắc phục một số hạn chế trong năm 2015, nâng cao kết quả của công tác văn thư - lưu trữ trong các năm đến,

Ngày 03/02/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về hoạt động công tác văn thư - lưu trữ trong năm 2016. Kế hoạch bao gồm các nội dung nhiệm vụ có sự phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện rõ ràng và kết quả, sản phẩm đầu ra cụ thể.

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 03/02/2016

Category:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập