Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 29/12/2016

Căn cứ Quyết định số 484/Đ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2016 của thành phố Đà Nẵng; căn cứ thực tế công tác văn...

Hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 29/12/2016

Thực hiện các nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng

Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 29/12/2016

Năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố giao thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm. Sau 01 năm triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ...

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 29/12/2016

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng;

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập