VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
91 12/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 28/01/2011 0
92 15-BC/TU Báo cáo tháng 01 năm 2011 30/01/2011
93 1142/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
94 06/2011/QĐ-UBND ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
95 1141/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
96 22/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo UBND thành phố với Giám điốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2011- 07/02/2011
97 54/STTTT-CNTT V/v phổ biến Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước 07/02/2011
98 1169/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thời gian học tập và hỗ trợ kinh phí cho ông Nguyễn Văn Lời 08/02/2011 1
99 28/CCTS-TH V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về hợp tác quản lý chất lượng theo ISo 9001:2008 08/02/2011
100 676/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chương trình hành động số 05-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 08/02/2011 0
101 281/PC-VP Chuyển Công văn số 104/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đè nghị cung cấp thông tin về thực thi wuyrrnf sở hữu trí tuệ năm 2010 08/02/2011
102 34/NS V/v đề cử cán bộ tham dự chương trình của APO 08/02/2011
103 342/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011 0
104 380/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011
105 386/VP-VX V/v điều chỉnh chương trình làm việc 09/02/2011
106 59/TB-QLTT V/v di chuyển trụ sở làm việc của Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 09/02/2011
107 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đát liền 10/02/2011 0
108 309 V/v báo cáo 6 tháng, cả năm về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương 16/02/2011 0
109 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân 17/02/2011 0
110 07/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung mục I, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố 17/02/2011 0
111 1333 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2010 17/02/2011 0
112 328 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sach Khoa học và cong nghệ năm 2012 17/02/2011 0
113 1315 Về việc coogn nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/02/2011 0
114 500 V/v thông báo văn bản mới ban hành 21/02/2011 0
115 282 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với coogn tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 23/02/2011 0
116 129 V/v truyển sinh thạc sĩ năm 2011 23/02/2011 0
117 128 V/v tuyển sinh Tiến sĩ năm 2011 23/02/2011 0
118 03 Về việc khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2011 0
119 560 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2011 0
120 571 V/v thông báo văn bản mới ban hành 27/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập