Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for Sustainable Development
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 191 đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 225.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số 341/QĐ-LHH ngày 20/11/2015
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Đoàn Tranh
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu ứng dụng và triển khai dự án, đề án khoa học và công nghệ vào thực tiễn.
- Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ: Tổ chức hội thảo, phát hành ấn phẩm khoa học.
Ngày cấp phép 01/12/2015
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 01/12/2015 (Số đăng ký: 11/2015)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập