VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
501 56/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký 20/02/2013 0
502 1444/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc xét chọn, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2012 và 2013 21/02/2013 0
503 1369/UBND-QLDTu V/v bổ sung các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng 21/02/2013 4
504 347/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 21/02/2013 0
505 812-CV/VPTU V/v đính chính văn bản 25/02/2013 0
506 54/DDBQH-VP V/v đề nghị tham gia góp ý dự án luật 25/02/2013 0
507 338/SNV-TTS V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 26/02/2013 0
508 1508/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017 26/02/2013 0
509 394/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2013 0
510 1512/UBND-VX V/v hỗ trợ cho người lao động bí mất việc trong các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn 27/02/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập