VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
91 1514/UBND-KGVX V/v triển khai công tác quản lý hoạt động quản cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/03/2017
92 1510/KH-UBND Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 06/03/2017
93 29/QĐ-STTTT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
94 978/TB-SGTVT Về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Giao thông vận tải 0
95 1472/UBND-KGVX V/v triển khai Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ 04/03/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
96 610/VP-KGVX V/v văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ 03/03/2017 0
97 12-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2017 0
98 1418/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 02/03/2017 0
99 304/SCT-KTAT-MT báo cáo kết quả 05 thực hiện NQ20-NQ-TW 02/03/2017 Sở Công thương 0
100 114-BC/TU Tháng 2 năm 2017 02/03/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập