Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo và lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu 04/03/2015

Cấp thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn)/quy chuẩn kỹ thuật (côn... 16/06/2014

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà... 16/06/2014

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập