Chức năng, nhiệm vụ đơn vị trực thuộc

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Quyết định số 8761/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 8763/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 8764/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố về việc tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập