LỊCH CƠ QUAN TUẦN 22 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

15h30 Làm việc với Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng GĐ, TP QLKH Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020 và quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra GĐ Sở Hội trường Thành ủy
14h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 PGĐ Hậu Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10, TTHC

9h00 Hội ý Lãnh đạo Sở BGĐ Sở, CVP Phòng họp số 1 VP chuẩn bị
10h00 Họp Đảng ủy Đảng ủy viên Phòng họp số 1 Chị Hậu PBT chỉ đạo chuẩn bị
14h30 Họp Hội đồng đánh giá và góp ý kết quả biên tập sách "Cây thuốc Đà Nẵng' PGĐ Hậu, Thành viên Hội đồng, TTTT Phòng họp số 1 TTTT

8h00 Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) GĐ Sở Hội trường Thành ủy
14h00 Họp thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo QĐ 36 của Công ty TNHH Châu Đà PGĐ Hoàng, Phòng QLCN, Thành viên Hội đồng, Công ty Châu Đà Công ty Châu Đà, 60 Đào Sư Tích

8h00 Họp rà soát công tác tổ chức các Hội nghị khoa học và Hội nghị giao ban vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên BGĐ Sở, Trưởng, Phó các phòng đơn vị, phụ trách các bộ môn (anh Tuyến - Bí thư ĐTN, anh Phan Tiến Dũng, Trương Trường Thành, Lê Văn Thông) Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập