LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h00 Kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020 PGĐ Hậu Khoa Khám và Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố

10h00 Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ Công ty Cổ phần Châu Đô, Công ty CP Quang Nguyễn PGĐ Hoàng, QLCN (c.Thục, a.Tuyến), a.Toàn KHTC, a.Tuyến (Chi cục TĐC) PH số 1 tầng 22
09h00: Làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng về Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô TBTV (gđ2) - Giám đốc Sở; - PGĐ Trần Văn Hoàng; - GĐ Trung tâm CNSH; - Phòng KHTC. Viện Quy hoạch xây dựng- 165 Đường Trần Phú
14h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả CCHC năm 2019 PGĐ Hoàng Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10, TTHC

8h30 Làm việc với Sở Nội vụ về sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên môn Ban Giám đốc, Lãnh đạo: VP, KHTC, Chi cục Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thị hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 PGĐ Hậu Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, 47 đường Xô Viết nghệ Tĩnh, thành phố VP chuẩn bị xe

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" trên địa bàn thành phố PGĐ Hậu Hội trường Thành ủy Đà NẵngLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập