Thông tin về Lãnh đạo Sở

1. Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Hoàng

Tel: 0236. 3830219

Email: hoangtv1@danang.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Bà Vũ Thị Bích Hậu

Tel: 0236. 2215886

Email: hauvtb@danang.gov.vn

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập