Ông Thái Bá Cảnh Giám đốc 0236.3830216 canhtb@danang.gov.vn
Ông Trần Văn Hoàng Phó Giám đốc 0236.3830219 hoangtv1@danang.gov.vn
Bà Vũ Thị Bích Hậu Phó Giám đốc 0236.2215886 hauvtb@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Chánh Văn phòng 0236.3830214 thunth11@danang.gov.vn
Ông Đinh Tiên Hoàng Phó Chánh Văn phòng 0236.3830214 hoangdt@danang.gov.vn
Ông Lê Văn Thông Chánh Thanh tra 0236.3823479 thonglv@danang.gov.vn
Ông Phạm Đức Quang Trưởng phòng 0236.3830215 quangpd1@danang.gov.vn
Ông Châu Thanh Nam Phó Trưởng phòng 0236.3830215 namct@danang.gov.vn
Bà Lê Thị Thục Trưởng phòng 0236.3887429 thuclt2@danang.gov.vn
Ông Võ Đức Anh Phó Trưởng phòng 0236.3887429 anhvd@danang.gov.vn
Bà Trần Thị Thùy Dương Phó Trưởng phòng 0236.3887429 duongttt1@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Viết Toàn Trưởng phòng 0236.3821466 toannv2@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng 0236.3821466 tuyenntb@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Bá Hòa Chi cục trưởng 0236.3638567 hoanb@danang.gov.vn
Ông Đỗ Quế Lâm Hải Phó Chi cục trưởng 0236.3638778 haidql@danang.gov.vn
Ông Trương Công Tuyến Phó Chi cục trưởng 0236.3638779 tuyentc@danang.gov.vn
Ông Huỳnh Sang Phó Giám đốc 0236.3550889 sangh@danang.gov.vn
Ông Dương Hoàng Văn Bản Giám đốc 0236.6289739 bandhv@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Giám đốc 0236.3892823 linhntm@danang.gov.vn
Ông Phạm Châu Huỳnh Giám đốc 0236.6516577 huynhpc@danang.gov.vn
Ông Đặng Ngọc Minh Phó Giám đốc 0236.3991001 minhdn@danang.gov.vn
Ông Phạm Văn Thọ Giám đốc 0236.3638770 thopv@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Duy Tân Phó Giám đốc 0236.3676356 tannd@danang.gov.vn
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập