VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
81 181/KH-STTTT Tuyên truyền,quảng bá sự kiến APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng 08/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
82 447/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 07/03/2017 0
83 389/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền, quảng bá lễ hội Quán Thế Âm 19/2 -Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2017 07/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
84 1514/UBND-KGVX V/v triển khai công tác quản lý hoạt động quản cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/03/2017
85 1510/KH-UBND Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 06/03/2017
86 29/QĐ-STTTT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
87 978/TB-SGTVT Về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Giao thông vận tải 0
88 1472/UBND-KGVX V/v triển khai Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ 04/03/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
89 610/VP-KGVX V/v văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ 03/03/2017 0
90 12-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2017 0
91 1418/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 02/03/2017 0
92 304/SCT-KTAT-MT báo cáo kết quả 05 thực hiện NQ20-NQ-TW 02/03/2017 Sở Công thương 0
93 114-BC/TU Tháng 2 năm 2017 02/03/2017 0
94 26-TB/BTGTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tuyên giáo Thành ủy 02/03/2017 0
95 1101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu 01/03/2017 0
96 120/BC-SVHTT Báo cáo kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 01/03/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
97 1335/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 28/02/2017 0
98 441/TB-STP thông báo về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp thành phố đà nẵng 28/02/2017 Sở Tư pháp 0
99 05/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2017 0
100 1294/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 27/02/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập