VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
701 04/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở 07/01/2016 0
702 07/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở 06/01/2016 0
703 06/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PHó Giám đốc 06/01/2016 0
704 25/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2016 0
705 01/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
706 22/VP-QLDTu V/v Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 05/01/2016 0
707 117/UBND-QLDTu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
708 01/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
709 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dự liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
710 01/TB-TS3 Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/01/2016 0
711 3384/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
712 358/TB-VP Kết luận của Chánh Văn phòng UBND thành phố tại buổi họp rà soát công tác quản lý, vận hành Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
713 77/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
714 76/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
715 9860/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh 30/12/2015 0
716 709/NLCLC-TTHT V/v dự kiến ngành nghề đào tạo của học viên tham gia lớp luyện thi IELTS 30/12/2015 0
717 63/TB-TTTT&TKK&HCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 29/12/2015 0
718 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và côn gngheej sử dụng ngân sách nhà nước 29/12/2015 0
719 9709/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đâi giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2015 0
720 355/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 28/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập