VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
341 6273/QĐ-UBND Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/09/2016 0
342 6286/QĐ-UBND Bổ sung giá đất ở và hệ số điều chỉnh đối với cấc đường chưa đặt tên tại các khu dân cư quy định tại Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 15/09/2016 0
343 852/BC-SKHCN Kết quả hoạt động KHCN 9 tháng đầu năm và phương hướng công tác 3 tháng cuối năm 2016 14/09/2016 0
344 47-BC/VPTU Giữa tháng 9 năm 2016 14/09/2016 0
345 676/QĐ-TTTP Quyết định V/v bổ sung địa bàn, đơn vị theo dõi, phụ trác của các phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra thành phố ( KHÔNG GỬI BẢN GIẤY ) 11/09/2016 Thanh tra thành phố 0
346 928/BC-SKHCN Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN 9 tháng và nhiệm vụ, kế hoạch 3 tháng cuối năm 08/09/2016 0
347 27/CT-TTg Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/09/2016 0
348 6111/QĐ-UBND Phê duyệt Đề á thực hiện mục tiêu "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 06/09/2016 0
349 27/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/09/2016 0
350 37/NQ-HĐND NQ nội quy kỳ họp 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
351 26/NQ-HĐND NQ học phí mầm non, phổ thông 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
352 27/NQ-HĐND NQ học phí giáo dục nghề nghiệp 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
353 6077/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 05/09/2016 0
354 7066/VPCP-TCCV Sao gửi 7066/VPCP - 25/08/2016 - Văn Phòng Chính Phủ Xác định tuổi của đảng viên 04/09/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
355 26/CT-TTg Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 04/09/2016 0
356 6026/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 04/09/2016 0
357 93/TTKHCN-TB Về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Bùi Hữu Thơ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN Bác Ninh 31/08/2016 0
358 64-BC/TU Tháng 8 năm 2016 31/08/2016 0
359 5931/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2016 1
360 220/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị 2016 30/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập