VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
701 153/TB-CT V/v di chuyển trụ sở làm việc 07/01/2016 0
702 04/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở 07/01/2016 0
703 07/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở 06/01/2016 0
704 06/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PHó Giám đốc 06/01/2016 0
705 25/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2016 0
706 01/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
707 22/VP-QLDTu V/v Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 05/01/2016 0
708 117/UBND-QLDTu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
709 01/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
710 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dự liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập