VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
581 296/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Đàm Quang Hưng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu 25/04/2016 UBND quận Liên Chiểu 0
582 2602/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 24/04/2016 0
583 1127/VP-QLDTu V/v Thông tư số 55/2016/TT-BTC về quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tưu theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 20/04/2016 0
584 2341/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 18/04/2016 0
585 1097/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/04/2016 0
586 30-BC/VPTU Giữa tháng 4 năm 2016 18/04/2016 0
587 85/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 18/04/2016 0
588 04/BQL-VP V/v báo cáo kết quả vận động và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " năm 2015 14/04/2016 0
589 03/TB-TTKHCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 14/04/2016 0
590 850/QĐ-BKHCN Về việc điều chỉnh tạm thời phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 13/04/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập