VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2781 1028 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2011 04/11/2010 0
2782 69 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhân doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 02/11/2010 0
2783 8374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển một số ngành dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 31/10/2010 1
2784 106/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 27/10/2010 0
2785 1971 Về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 26/10/2010 0
2786 6673/UBND V/v bố trí tái định cư đối với hộ giải toả đông nhân khẩu v/v bố trí tái định cư đối với hộ giai toả đông nhân dân 25/10/2010 0
2787 4478/VP-VX V/v thống báo văn bản mới ban hành 25/10/2010 0
2788 1914/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế" 18/10/2010 0
2789 1866/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 07/10/2010 3
2790 33/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, đoan vị thụoc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 07/10/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập