Thông tin về Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: Ông Lê Đức Viên
Tel: 0236. 3830216
Email: vienld@danang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Bà Vũ Thị Bích Hậu

Tel: 0236. 2215886

Email: hauvtb@danang.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Ông Dương Hoàng Văn Bản

Tel: 0236. 3830219

Email: bandhv@danang.gov.vn

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập