Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ 19/10/2020

Kết quả 10 năm (2011 - 2020) thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/09/2020

Ngày 11/9/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 120/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng...

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 16/06/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/05/2020

Kết quả công tác cải cách hành chính 10 năm (2011-2020)

Kế hoạch công tác Cải cách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/02/2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 15/01/2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 16/12/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 16/12/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2019 25/09/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020 26/07/2019

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Báo cáo xây dưng kế hoạch hàng năm theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập