Ông Thái Bá Cảnh Giám đốc 0236.3830216 canhtb@danang.gov.vn
Ông Huỳnh Văn Ngộ Phó Giám đốc 0236.3830212 ngohv@danang.gov.vn
Bà Vũ Thị Bích Hậu Phó Giám đốc 0236.2215886 hauvtb@danang.gov.vn
Trần Văn Hoàng Phó Giám đốc Sở 0236.3830219 hoangtv1@danang.gov.vn
Ông Phạm Đức Quang Chánh Văn phòng 0236.3830214 hoanb@danang.gov.vn
Bà Trần Thị Thùy Dương Phó Chánh Văn Phòng 0236.3830214 duongttt1@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Viết Toàn Trưởng phòng 0236.3821466 toannv2@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng 0236.3821466 tuyenntb@danang.gov.vn
Bà Lê Thị Thục Trưởng phòng 0236.3830215 thuclt2@danang.gov.vn
Ông Châu Thanh Nam Phó Trưởng phòng 0236.3830215 namct@danang.gov.vn
Ông Phạm Tiên Phong Trưởng phòng 0236.3887429 phongpt@danang.gov.vn
Ông Đinh Tiên Hoàng Phó Trưởng phòng 0236.3887429 hoangdt@danang.gov.vn
Ông Võ Đức Anh Phó Trưởng phòng 0236.3889761 anhvd@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Trưởng phòng 0236.3837205 thunth11@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Viết Nguyên Chánh Thanh tra 0236.3823479 nguyennv@danang.gov.vn
Ông Lê Văn Thông Phó Chánh Thanh tra 0236.3823479 thonglv@danang.gov.vn
Ông Phạm Đình Quang Chánh Thanh tra 0236.3823479 quangpd@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Xuân Chi cục trưởng 0236.3638567 xuannv@danang.gov.vn
Ông Đỗ Quế Lâm Hải Phó Chi cục trưởng 0236.3638778 haidql@danang.gov.vn
Nguyễn Bá Hòa Phó Chi cục trưởng 0236.3638779 hoanb@danang.gov.vn
Ông Đặng Ngọc Sơn Giám đốc 0236.6516577 sondn3@danang.gov.vn
Ông Đặng Ngọc Minh Phó Giám đốc 0236.3991001 minhdn@danang.gov.vn
Ông Dương Hoàng Văn Bản Giám đốc 0236.6289739 bandhv@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Giám đốc 0236.3892823 linhntm@danang.gov.vn
Ông Phạm Văn Thọ Giám đốc 0236.3638770 thopv@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Duy Tân Phó Giám đốc 0236.3676356 tannd@danang.gov.vn
Võ Thị Ngọc Diệp Phó Giám đốc 0236.3550.887 diepvtn@danang.gov.vn
Trần Đình Tuấn Giám đốc 0236.3550.889 tuantd@danang.gov.vn
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập