Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Giải pháp hạn chế tình trạng phụ nữ không chồng sinh nhiều con ở thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 7/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em chủ trì nghiên cứu
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập