Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Đổi mới cơ chế quản lý chương trình, đề tài khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu tháng 10/2005
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập