Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả qua hoạt động công ty cổ phần sau cổ phần hóa trên địa bàn Đà nẵng.
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở tài chính thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập